Sunday, April 20, 2008

Tập tầm vông

Tập tầm vông, tay không tay có
Tập tầm vó, tay có tay không
Tay nào không? Tay nào có?
Tay nào có? Tay nào không?

No comments: