Sunday, April 20, 2008

Hổ và Cóc

Tác giả: Không biết

Hổ xám rừng xanh
Nổi danh độc ác
Lại hay khoác loác
Khoe giỏi cậy tài
Nó thách các loài
Nhảy qua suối được
Ai mà thắng cuộc
Ăn thịt kẻ thua

Có chú cóc xù
Đàng hoàng nhận cuộc
Chấp thêm một bước
Cho hổ đứng trên
Hổ mắng đồ hèn
Lại còn làm bộ
Cóc rằng hãy thử
Thôi chớ lắm lời

Cóc đếm một hai
Hổ cong đuôi nhẩy
Sang bờ quay lại
Chẳng thấy cóc đâu
Nhìn trước nhìn sau
Bỗng nghe cóc gọi
Ra đây ta đợi
Ta sang lâu rồi
Ta lại vừa xơi
Một anh hổ đấy
Hổ ta trông thấy
Miệng cóc dính lông
Hết sức hãi hùng
Quay đầu chạy mất

Thì ra con cóc
Khôn quá đi thôi
Nó đã ngậm đuôi
Con hổ khờ dại
Hổ cong đuôi nhảy
Nên hất cóc sang
Vì hổ khinh thường
Nên mù không thấy

No comments: