Saturday, August 6, 2011

Các phương pháp và chương trình giáo dục

(Bài viết sẽ được cập nhật sau, tổng hợp và so sánh)

Maria Montessori

Steiner-Waldorf

Reggio Emilia

--------------

Kumon

E.nopi

No comments: